++[TSS แนวข้อสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ปี 2561 ]++

เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

รายละเอียดของ ++[TSS แนวข้อสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ปี 2561 ]++

395 บาท

ขาย

TSS คูมือเตรียมสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ครูคืนถิ่น] ปี 2561
รายละเอียดเนื้อหา
- ความหมายของ “ครู”
- จิตวิญญาณความเป็นครู
- หลักการสอนที่ดี
- ความสามารถในการใช้ภาษา
- เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- การเขียนความเรียง
- ศาสตร์พระราชา
- ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข
- มาตรฐานวิชาชีพครู
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
- การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)
- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
- สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560
- เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

สอบถามสั่งซื้อหนังสือ
แอด LIND ID : @sheetstore

สแกน QR CODE
แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ

TEL.086 632 1843

การสั่งซื้อ
แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ

หนังสือเพิ่มเติม
http://www.tutorsheetstore.com
เข้าชม 106 คน

แสดงความคิดเห็น