TBS แนวข้อสอบ คูมือเตรียมสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ครูคืนถิ่น]

เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

รายละเอียดของ TBS แนวข้อสอบ คูมือเตรียมสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ครูคืนถิ่น]

395 บาท

ขาย

รายละเอียดเนื้อหา

- ความหมายของ “ครู”

- จิตวิญญาณความเป็นครู

- หลักการสอนที่ดี

- ความสามารถในการใช้ภาษา

- เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

- การเขียนความเรียง

- ศาสตร์พระราชา

- ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข

- มาตรฐานวิชาชีพครู

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550

- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)

- การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)

- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ

- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ

- สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560

- เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์


สอบถามสั่งซื้อหนังสือแอด LIND ID : @sheetstoreสแกน QR CODE


แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ

TEL.086-6321843*** E-BOOK ราคาเดียว 395 บาท ทุกเล่ม

*** หนังสือ ราคาเดียว 585 บาททุกเล่ม ส่งฟรี

*** หนังสือ เก็บเงินปลายทาง 605 บาททุกเล่ม

เลือกซื้อหนังสือเพิ่มเติม


http://www.tutorbookstore.com

เข้าชม 67 คน

แสดงความคิดเห็น