PD.-46. กริ่งไร้สายรัศมีไกล สารพัดประโยชน์

แม่ทะ ลำปาง

รายละเอียดของ PD.-46. กริ่งไร้สายรัศมีไกล สารพัดประโยชน์

2,000 บาท

ขาย

PD.-46. กริ่งไร้สายรัศมีไกล สารพัดประโยชน์
เป็นสัญญาณกดเรียกไร้สายระยะไกล สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่นประตูรั้วบ้านที่ห่างไกลจากตัวบ้าน, โรงงานฯ หรือเป็นกริ่งเรียกฉุกเฉินในบ้าน สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เรียกผู้ดูแล ฯลฯ ตลอดถึงใช้งานกดเรียก แจ้งเตือนอื่นๆ

คุณสมบัติ
- รัศมีกดเรียกใช้งาน 50 ถึง 450 เมตร ( โดยประมาณ )
- เสียงกริ่งดนตรี ความดังประมาณ 0.5 วัตต์
- ตัวสวิตซ์กดเรียกใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอร์รี่ภายใน สามารถใช้งานเคลื่อนที่ได้สะดวก
- ตัวกริ่งเสียบกับไฟบ้าน ใช้งานได้ทันที
- ในชุดประกอบด้วย สวิตซ์กดเรียก จำนวน 1 ตัว, ตัวกริ่ง 1 ตัว และ เอกสารแนะนำการใช้งาน
- ไม่รบกวนเมื่อมีการใช้งานกริ่งฯ หลายชุดในพื้นที่ไกล้เคียงกัน
- รับประกัน 1 ปี
หมายเหตุ ท่านสามารถเพิ่มตัวออด หรือตัวสวิตซ์กดเรียกได้ตามต้องการ

NDD.PROJECT
www.ndd234.com
TEL. 081-998-2346

เข้าชม 11 คน

แสดงความคิดเห็น